Open : Mon - Fri : 8.00-17.00
Call : +66 (0)81-8522192
Line : 0818522192

แนวทางการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานฯ

ระเบียบการขอรับใบอนุญาตฯ
โครงสร้างร่วมการลงทุนฯ
การจอง FC

คู่มือการขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

แผ่นพับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

มาตรฐานติดตั้ง EVCS เรือไฟฟ้า

ร่างมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของยานยนต์ (ฉบับร่าง)

หนังสือรับรองผ่านการประเมินฯ

รายการตัวแทนจำหน่ายวัสดุ (Vender List)

thThai